Przeszukaj księgozbiory

Regulamin

1 Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie działa na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. Us. Nr 164 poz. 1365 z dn.27.07.2005 r. oraz Statutu Akademii

2 Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Do jej zadań należy :
– tworzenie warsztatu naukowo-dydaktycznego dla pracowników i studentów
– przysposabianie studentów do korzystania ze zbiorów i aparatu informacyjnego
– koordynacja funkcjonowania bibliotek wydziałowych

3 Zbiory Biblioteki udostępniane są na miejscu w czytelni, a także wypożyczane na zewnątrz

4 Wysokość opłat za korzystanie z Biblioteki ASP jest ustalana przez Rektora w drodze zarządzenia, na wniosek dyrektora Biblioteki

5 Studenci chcący korzystać z Biblioteki zobowiązani są do odbycia szkolenia bibliotecznego

6 Zasady korzystania z Biblioteki określone są szczegółowo w regulaminie Biblioteki Głównej ASP

Wypożyczalnia

1 Prawo wypożyczania materiałów bibliotecznych mają:
– pracownicy ASP w Warszawie ( 6 książek na okres nie dłuższy niż 3 miesiące)
– studenci ASP w Warszawie (6 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc)
– biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (ilość książek i termin do uzgodnienia z dyżurującym bibliotekarzem)

2 Podstawą uprawniającą do wypożyczeń jest legitymacja studencka lub karta biblioteczna, zakładana przez dyżurującego bibliotekarza. Konto czytelnika otwierane jest na podstawie aktualnych dokumentów, świadczących o podjęciu lub kontynuowaniu studiów na ASP lub na podstawie dokumentu stwierdzającego zatrudnienie na Uczelni

3 Nie wypożycza się na zewnątrz : czasopism, wydawnictw wydanych przed 1945 r., wydawnictw słownikowych, encyklopedycznych i szczególnie wartościowych

4 Podstawą wypożyczenia jest czytelnie wypełniony rewers

5 Warunkiem wypożyczenia jest prawidłowy stan konta czytelniczego i rozliczenie się z pobranych rewersów międzybibliotecznych

6 Biblioteka pobiera kary za przetrzymanie wypożyczonej książki w wys. 1 PLN za każdy tydzień po terminie zwrotu. Nie uregulowanie powyższych zobowiązań powoduje blokadę konta czytelnika

7 Istnieje możliwość prolongaty wypożyczenia , jeśli książka nie jest przez nikogo zarezerwowana, decyzję podejmuje dyżurujący bibliotekarz

8 Wpis z Biblioteki, potwierdzający zwrot wypożyczonych wydawnictw i rewersów między- bibliotecznych, jest elementem uzyskania zaliczenia semestralnego lub warunkiem odebrania dokumentów przez osoby rezygnujące ze studiów

9 Czytelnik jest zobowiązany do dbałości o pożyczone książki. Jest on zobowiązany do zgłoszenia pracownikowi Biblioteki zauważonych uszkodzeń wypożyczonej książki, gdyż w przeciwnym razie Biblioteka może uznać, że uszkodzenia książki dostrzeżone przez pracownika Biblioteki przy jej zwrocie, powstały z winy ostatniego wypożyczającego i obciążyć go z tego tytułu karą określoną w punkcie 10 Regulaminu Biblioteki

10 W wypadku zagubienia lub uszkodzenia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia egzemplarza tego samego lub nowszego wydania lub do przekazania ekwiwalentu finansowego, w wysokości trzykrotnej wartości zagubionej książki

Czytelnia

1 Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać w czytelni
– studenci i pracownicy ASP po zostawieniu u dyżurującego bibliotekarza dowodu tożsamości (legitymacja studencka, dowód osobisty, paszport)
– osoby spoza ASP, na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji szkolnej zostawionych u dyżurującego bibliotekarza, w wyznaczonym przez Bibliotekę dniu

2 Czytelnia udostępnia wszystkie wydawnictwa znajdujące się w Bibliotece na miejscu, w szczególnych przypadkach na specjalnych warunkach

3 Podstawą otrzymania książek jest czytelne wypełnienie druku zamówienia

4 Każdy czytelnik, podczas jednego pobytu w czytelni, może otrzymać 15 vol. ( w ratach uzależnionych od ciężaru książek , zamówienia realizowane są natychmiast

5 W czytelni obowiązuje
– pozostawienie w szatni okryć wierzchnich , plecaków, dużych toreb
– zachowanie ciszy
– zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych bez zgody dyżurującego bibliotekarza
– zakaz spożywania posiłków i napojów

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru na jej terenie. Akceptacja Regulaminu Biblioteki Głównej ASP jest warunkiem korzystania z jej zbiorów. Osoby nie przestrzegające regulaminu i nie stosujące się do uwag dyżurującego bibliotekarza mogą utracić prawo do korzystania z Biblioteki ASP w Warszawie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.04.2007 r..

Regulamin zatwierdzony
1 Przez Radę Biblioteczną w dniu 14.11.2006
2 Uchwałą Senatu nr 21/2007 z dn.24.04.2007